روز حسابدار

هفته جهاني حسابدار مبارك...

دانش هر كس دارايي او نيست ،بلكه بدهي او نسبت به جامعه است.

15آذر روز حسابدار بر حسابداران عزيز مباركwink