خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی        

•    حسابرسی صورتهای مالی
•    حسابرسی داخلی
•    بازرس قانونی
•    حسابرس معتمد اداره کل بهزیستی استان