خدمات ثبتی

     
•    برگزاری مجامع عمومی شرکتهاخدمات ثبتی
•    ثبت تاسیس و تغییرات شرکتها
•    ثبت و تهیه و تنظیم انواع صورتجلسات مجامع و هیات مدیره