اظهارنامه ارزش افزوده

زمان ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان 1398 تا پایان فروردین 1399 می باشد.

نکته: ثبت در خارج از موعد مقرر مشمول جرایم خواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیر مستقیمی است و از مصرف کننده نهایی گرفته میشود که از ۱۳۸۷ در ایران اجرایی شد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1399کماکان 9% می باشد که شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.

مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده:

مؤدی مکلف است حدأکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیاتی را کـه طـی آن دوره بـه فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفتهاست، با رعایت تبصـره (2 ایـن مـاده و پـس از کسـر اعتبـارمالیاتی خود، بهترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید. )

تبصره1 -مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر ایـن کـه نسـیه بـودن معـاملات و دریافـت وپرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طـرفین رسـیده باشـد. در مـواردی کـه معاملـه یـا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی میشود.(ماده 4)

در روزهای آتی مراحل و نکته های ثبت اظهارنامه ارزش افزوده را درج خواهیم داد.

سامانه ثبت اظهارنامه ارزش افزوده   http://www.evat.ir

 

 

 

تقویم و تاریخ

چهارشنبه ، ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
Wednesday , 4 August 2021
الأربعاء ، ۲۵ ذو الحجة ۱۴۴۲
مرداد 1400
جپچسدیش
1
8765432
1514131211109
22212019181716
29282726252423
3130